Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế đợt II năm 2022

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế đợt II năm 2022 và phổ biến đề cương tham khảo