Biểu giá viện phí

Bảng giá danh mục kỹ thuật bệnh viện Bến Lức năm 2017
Bảng giá DVKT 2017