Thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm dịch lọc và vật tư y tế chạy thận nhân tạo

Thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm dịch lọc và vật tư y tế chạy thận nhân tạo.