Tập trung thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã

Thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2016-2020, huyện Bến Lức tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân các cấp, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ y tế xã và nhân viên y tế ấp, huy động người dân tham gia phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Huyện hiện có 8/15 xã-thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Mục tiêu năm 2017, xã Lương Hòa sẽ đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế và 100% xã được tái phúc tra duy trì tốt 10 tiêu chí. Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn huyện ngày càng hoàn thiện đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, phòng chống tốt dịch bệnh và thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế tại cộng đồng./.