Quyết định thành lập đoàn kiểm tra Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

Dựa vào kế hoạch số 98/KH-TTYT ngày 09/02/2022 của Trung tâm Y tế Bến Lức về việc tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021. Trung tâm Y tế Bến Lức quyết định thành lập đoàn kiểm tra bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021.