Mời thầu mua sắm thuốc Generic năm 2020 của Trung tâm Y tế Bến Lức

Trung tâm Y tế Bến Lức có kế hoạch tổ chức lựa chon nhà thầu gói thầu “Gói thầu thuốc Generic” thuộc kê hoạch mua sắm thuốc năm 2020.