Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra sát hạch và phổ biến đề cương cho kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2023

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra sát hạch và phổ biến đề cương cho kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2023