Thông báo mời thầu gói thầu gói thầu số 1: Hóa chất xét nghiệm sử dụng theo máy sinh hóa tự động của TTYT Bến Lức

Thông báo mời thầu gói thầu gói thầu số 1: Hóa chất xét nghiệm sử dụng theo máy sinh hóa tự động của TTYT Bến Lức