Quyết định thành lập Đoàn kiểm tự kiểm tra Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tự kiểm tra Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022. Đoàn kiểm tra tiêu chí chất lượng bệnh viện có trách nhiệm tổ chức, triển khai và thực hiện nhiệm vụ đúng theo thang điểm của Bộ Y tế phiên bản 2.0