Kế hoạch Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022

Trung tâm Y tế Bến Lức xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá Bộ Tiêu chí chấ lượng Bệnh Viện năm 2022