Kế hoạch phát triển trung tâm y tế Bến Lức năm 2015 – 2020

Phát triển chuyên môn kỹ thuật nâng cao chất lượng khám chữa bệnh Giai đoạn 2015 – 2020

Để đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong bối cảnh phát triển kinh tế – xã hội của huyện nói chung và của TTYT nói riêng, nhằm góp phần thành công mục tiêu các chương trình y tế theo quy hoạch phát triển
ngành y tế tỉnh Long An đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Việc xây dựng Quy hoạch phát triển TTYT Bến Lức giai đoạn 2012-2020 là một việc làm cần thiết.

KE HOACH PHAT TRIEN TTYT BEN LUC 2015-2020