Bến Lức khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới

Sáng ngày 17/7/2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bến Lức tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2 năm 2017. Tham gia lớp bồi dưỡng, có 72 đảng viên mới ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được nghiên cứu, quán triệt một số chuyên đề chính gồm: Xây dựng Đảng về đạo đức; Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng; Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của Đảng; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; tăng cường quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, chính trị trật tự an toàn xã hội; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đàng viên Đảng công sản Việt Nam; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng sẽ kết thúc vào ngày 21/7/2017./.